रामप्रसाद गुरागाईं सानो छँदा

यो सामग्रीको कपि हाल उपलब्ध नभएकाले पछि राखिनेछ ।

(२०६५ चैत ३० गते)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

<