आख्यानमा महामारी!

कल्पनाशीलताका आाधारमा पुस्तक लेखे र फिल्म बने पनि कोभिड–१९ को यो संक्रमण विज्ञानमा आधारित भविष्यवाणी भने होइन, त्यसैले यी स्वैरकल्पनाका…
<